Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnostiCenter Reality s.r.o. a spoločnosti Center Reality plus s.r.o.


I. Úvodné ustanovenia 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou Center Reality s.r.o., so sídlom A. Hlinku 445/25, 971 01 Prievidza, IČO:51 744 147, DIČ:2120778099, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 36624/R alebo spoločnosťou Center Reality plus s.r.o., so sídlom A. Hlinku 445/25, 971 01 Prievidza, IČO: 52 971 741, DIČ: 2121232564, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 39851/R (ďalej spoločne len „prevádzkovateľ“) a fyzickou osobou – nepodnikateľom (spotrebiteľom) (ďalej len „objednávateľ“) prostredníctvom internetovej stránky https://www.centerreality.sk/alebo osobne s prevádzkovateľom alebo jeho splnomocnencami, a to na: a) zmluvu o sprostredkovaní služieb, ktorá môže byť označená aj ako zmluva o poskytovaní realitných služieb (ďalej len „zmluva o sprostredkovaní“). 2. Službou sa rozumie zabezpečenie a realizácia predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)podľa požiadaviek objednávateľa. 3. Tieto VOP sú vydané na základe § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 4. Zmluva medzi prevádzkovateľom a objednávateľom zaniká splnením povinností zmluvných strán vyplývajúcich z konkrétnej zmluvy. 5. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: - telefonický kontakt: 0907 754 481 - e-mailový kontakt: tomashelbich@centerreality.sk II. Uzavretie zmluvy 1. Objednávateľ si môže objednať služby odoslaním elektronického formuláru s objednávkou služieb na internetovej stránke https://www.centerreality.sk/, zaslaním objednávky e-mailom na adresu tomashelbich@centerreality.sk alebo podpísaním objednávky či zmluvy s prevádzkovateľom alebo jeho splnomocnencami. 2. Všetky prijaté elektronické objednávky služieb sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a nie sú pre prevádzkovateľa záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením prevádzkovateľom, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť (neakceptovať) internetovú objednávku (zadanú prostredníctvom elektronického formulára alebo e-mailom) najmä v prípade nemožnosti dodania služby z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia poskytovania takejto služby alebo z dôvodu nemožnosti dodania služby v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke.Vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o nemožnosti dodania služby informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ poskytneobjednávateľovi možnosť dodania (objednania) náhradnej služby, ak je to možné. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania (objednania)náhradnej služby a zrušiť (odvolať) svoju pôvodnú objednávku. 3. K akceptácii objednávky zo strany prevádzkovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky bude na objednávateľom zadaný e-mail zaslané potvrdenie o prijatí objednávky a ďalšie informácie o stave objednávky. 4. Zmluvné strany sipotvrdia vzájomne dohodnuté podmienky podpisom písomnej zmluvy. Písomná zmluva je len potvrdením o obsahu dohody medzi objednávateľom a prevádzkovateľom, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sú založené už akceptáciou objednávky prevádzkovateľom podľa bodu 3. tohto článku VOP. 5. Zmena objednávky zo strany objednávateľa po písomnom odsúhlasení prevádzkovateľa nie je možná. 6. Objednávateľ si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj sledovať stav svojej objednávky. 7. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a uzatvoreným znením písomnej zmluvy podľa bodu 4. tohto článku VOP majú prednosť ustanovenia uzatvorenej písomnej zmluvy. III. Plnenie zmluvy 1. Prevádzkovateľ bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby objednávateľ: - ako predávajúci, mal príležitosť uzavrieť s treťou osobou, ako kupujúcim, kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na tretiu osobu, alebo - ako kupujúci, mal príležitosť uzavrieť s treťou osobou, ako predávajúcim, kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa nehnuteľnosti od tejto tretej osoby, alebo - ako prenajímateľ mal príležitosť uzavrieť s treťou osobou, ako nájomcom, nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude prenájom nehnuteľnosti prenajímateľa tejto tretej osobe, a to až do konečného splnenia zmluvy. 2. Prevádzkovateľ je oprávnený uskutočniť plnenia čiastočne alebo celkom prostredníctvom tretej osoby. 3. Objednávateľ zaplatí prevádzkovateľovi províziu vo vopred dohodnutej výške. 4. Pokiaľ nie je osobitne medzi prevádzkovateľom a objednávateľom dohodnuté inak, objednávateľ nie je oprávnený počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prevádzkovateľom poveriť tretiu osobu, aby pre objednávateľa vykonávala sprostredkovateľskú alebo inú obdobnú činnosť zhodnú s činnosťou, ktorej vykonanie si objednávateľ objednal u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a objednávateľom exkluzívne právo sprostredkovať predaj, kúpu alebo prenájom dotknutých nehnuteľností. 5. V prípade, ak objednávateľ v rozpore s bodom 4. tohto článku VOP počas trvania exkluzivity prevádzkovateľa poverí tretiu osobu vykonávaním sprostredkovateľskej alebo inej obdobnej činnosti zhodnej s činnosťou, ktorej vykonanie si objednávateľ objednal u prevádzkovateľa, vznikne prevádzkovateľovi nárok na províziu aj v prípadoch, keď k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v dôsledku alebo v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou tretej osoby uskutočnenou počas trvania exkluzivity prevádzkovateľa podľa bodu 4. tohto článku VOP. IV. Cena a platobné podmienky 1. Cena plnenia sa riadi cenníkom určeným prevádzkovateľom v čase spracovávania cenovej ponuky na žiadosť objednávateľa o cenovú ponuku. 2. O celkovej cene vrátane dane z pridanej hodnoty a iných daní bude objednávateľ informovaný pred uzatvorením zmluvy, pričom túto uvedie prevádzkovateľ ajv potvrdení prijatia objednávky. 3. Prevádzkovateľovi vznikne nárok na províziu okamihom uzatvorenia sprostredkovanej zmluvy. 4. Prevádzkovateľovi vznikne nárok na províziu aj v prípade uzavretia zmluvy s dohodnutou kúpnou cenou za prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (alebo dohodnutým nájomným za prenájom nehnuteľnosti) nižšou alebo vyššou ako je predpokladaná kúpna cena (resp. predpokladané nájomné). 5. V prípade, ak bude kúpna cena za nehnuteľnosť (alebo nájomné) v sprostredkovanej zmluve dohodnutá vo vyššej sume ako predpokladaná kúpna cena (alebo nájomné), vznikne prevádzkovateľovi okrem základnej provízie aj nárok na dodatočnú províziu vo výške 30% zo sumy kúpnej ceny nehnuteľnosti (alebo nájomného) bez DPH prevyšujúcej sumu predpokladanej kúpnej ceny (alebo nájomného) bez DPH. 6. Nárok prevádzkovateľa na províziu vznikne aj v prípade, keď objednávateľ uzatvorí s vyhľadanou treťou osobou zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v zmysle ktorej má v budúcnosti dôjsť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva o budúcej kúpnej zmluve“). V takom prípade vzniká nárok na províziu podľa bodu 1 tohto článku tejto zmluvy okamihom uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Ustanovenia týchto VOP, v ktorých sa uvádza pojem Kúpna zmluva sa v takom prípade vzťahujú na Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve primerane. 7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi províziu bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom s lehotou splatnosti 15 dní od jej vystavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený vystaviť faktúru bezodkladne po vzniku nároku na províziu. Ustanovenie tohto bodu a článku VOP platí v prípade, ak k úhrade provízie nedošlo započítaním provízie s rezervačným poplatkom uhradeným vyhľadanou treťou osobou na účet prevádzkovateľa. 8. Nárok prevádzkovateľa na províziu vznikne aj v prípade, ak kúpna zmluva bude uzavretá s treťou osobou až po zániku tejto zmluvy, ak sa na uzavretú zmluvu a tretiu osobu bude vzťahovať činnosť prevádzkovateľa podľa tejto zmluvy. 9. Nárok prevádzkovateľa na províziu vznikne aj v prípade, ak sprostredkovanázmluva bude uzavretá s treťou osobou, ktorá je personálne alebo majetkovo prepojená s osobou vyhľadanou prevádzkovateľom, a to za rovnakých podmienok ako keby došlo k uzatvoreniu predmetnej zmluvy s osobou vyhľadanou prevádzkovateľom. 10. Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením má prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného