reklamačný poriadok

 


Reklamačný poriadok spoločnosti Center Reality s.r.o., so sídlom A. Hlinku 445/25, 971 01 Prievidza, IČO: 51 744 147, DIČ: 2120778099, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 36624/R a spoločnosti Center Reality plus s.r.o., so sídlom A. Hlinku 445/25, 971 01 Prievidza, IČO: 52 971 741, DIČ: 2121232564, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 39851/R (ďalej spoločne len „realitná kancelária“) 1. Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho). 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavreté medzi realitnou kanceláriou a fyzickou osobou nepodnikateľom (spotrebiteľom) (ďalej len „klient“), najmä na zmluvu o sprostredkovaní a rezervačnú zmluvu. 3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorú vykonáva realitná kancelária v prospech klienta, a to odplatne alebo bezodplatne, najmä sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností, rezervácia nehnuteľnosti za účelom uzavretia zmluvy o prevode vlastníckeho práva, poskytovanie realitného poradenstva a ďalších súvisiacich služieb. 4. Realitná kancelária zodpovedá za to, že služba bude poskytovaná klientovi riadne a bez vád počas celej doby poskytovania služby klientovi. 5. Klient je oprávnený reklamovať kvalitu poskytovanej služby. 6. Reklamáciu musí klient uplatniť u realitnej kancelárie bez zbytočného odkladu po tom, čo zistilvadu poskytovanej služby, najneskôr však v zákonom stanovenej lehote 24 mesiacov odo dňa poskytnutia služby. 7. Klient môže uplatniť reklamáciu e-mailom na adrese tomashelbichcenterreality.sk, poštou alebo osobne v prevádzkarni realitnej kancelárie na adrese M.Mišíka 19/A Prievidza Prievidza 97101 8. Realitná kancelária nezodpovedá za vady, ktoré vznikli najmä v dôsledku: • vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť, • neposkytnutia súčinnosti klientom pri poskytovaní služby realitnou kanceláriou, • poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií zo strany klienta, • neuplatnenia reklamácie klientom v dobe uvedenej v bode 6. tohto reklamačného poriadku. 8. Ak klient uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec realitnej kancelárie je povinný poučiť klienta o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia klienta, ktoré z práv podľa Občianskeho zákonníka uplatňuje, je realitná kancelária povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 9. Realitná kancelária je povinná pri uplatnení reklamácie vydať klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie. 10. Ak má poskytovaná služba vady, ktoré je možné odstrániť, má klient právo na ich bezplatné, riadne a včasné odstránenie, a to bez zbytočného odkladu. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje realitná kancelária. 11. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú, ak tým realitnej kancelárii nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. 12. Realitná kancelária môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť klientovi bezvadnú službu, ak to klientovi nespôsobí závažné ťažkosti. 13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má klient právo na výmenu služby za inú alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má klient aj v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak klient nemôže pre opätovné sa vyskytnutie vady po jej odstránení alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení sa považuje, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po dvochpredchádzajúcich odstráneniach. Za väčší počet vád sa považujú najmenej tri rôzne súčasne sa vyskytujúce odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby. 14. Ak sa na poskytovanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z ceny služby. 15. Realitná kancelária vybaví reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov: • odstránením vady poskytovanej služby, • výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s klientom, • vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu v prípade odstúpenia od zmluvy, • vyplatením alebo uznaním primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby, • odôvodneným zamietnutím reklamácie. 16. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za inú. 17. O vybavení reklamácie vydá realitná kancelária klientovi písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 18. Uplatnením reklamácie je plynutie záručnej doby prerušené a plynutie pokračuje po obojstranne protokolárnom potvrdení o vybavení reklamácie. 19. Klientovi zaniká právo z vád služby, ak vzniknuté vady neoznámi riadne, včas a v súlade s VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 20. V ostatnom sa na reklamáciu vád služby primerane použijú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 21. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.11.2022 Vypracoval: Tomáš Helbich, konateľspoločnosti Center Reality s.r.o. a spoločnosti Center Reality plus s.r.o